Svetový deň vody 2021

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

OZNAM - Vírusová epidémia SR

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia ohľadom vírusovej epidémie v SR sme aj my  spoločnosť Hydro Real Group s.r.o. / www.vrtystudne.sk/ prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré pri poskytovaní služieb dôsledne dodržiavame!!

Tie sa nijako nedotknú spoľahlivosti poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok , potreby nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach:

Aktuálne telefónne čísla:- počas dňa
0907 719 008; 0948 522 974
- pracovné dni 8:00 - 12:00
031 780 55 87

Alebo mailom: info @vrtystudne.sk      

Váš TEAM

Vrtystudne.sk

Vrty pre protipožiarnu bezpečnosť stavby

Vrty pre protipožiarnu bezpečnosť stavby

 • Projekt požiarnej ochrany stavieb
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru.
 • Efektívna cesta požiarnej bezpečnosti stavieb pozostáva z protipožiarneho zabezpečenia prostredníctvom tímu špecialistov požiarnej ochrany, ktorí vypracujú požiarny projekt - posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov. Projekt je vyžadovaný orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie stavby a pri zmene využitia stavebného objektu. Pri navrhovaní konkrétneho riešenia sa vychádza z najvhodnejšieho riešenia s dodržaním všetkých podmienok protipožiarnej bezpečnosti s prihliadnutím na ekonomické možnosti investora.
 • Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa ustanovenia § 4 písm. k)  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zabezpečiť, aby sa pri

  - vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb,

  - uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj

  - pri zmene užívania stavieb

  riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Tieto povinnosti zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorou sa považuje špecialista požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb - projekt požiarnej ochrany.

 • Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby

  Projekt určuje požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby, požiarnobezpečnostné riešenie stavby a vybavenie stavby požiarnotechnickými zariadeniami. Týmto riešením sa preukáže splnenie návrhu stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti podľa požiadaviek stavebného zákona, zákona o ochrane pred požiarmi a iných právnych predpisov. Projekt je spracovávaný pre potreby stavebného, alebo územného konania navrhovanej stavby alebo jej zmeny. Projekty protipožiarnej bezpečnosti sú vypracovávané na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov podľa požiadaviek vyhlášky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov a na základe množstva ďalších súvisiacich právnych predpisov a technických noriem. Projekty sú spracovávané osobami s platnou odbornou spôsobilosťou "špecialista požiarnej ochrany".

Zdroj: www.stavebnyportal.sk

Viac v článku: http://www.stavebnyportal.sk/33/protipoziarne-zabezpecenie-budov-uniqueiduchxzASYZNbdCMBzlaYfeNgYcLiyEROOsPTwVrguwZk/

 

Content Management System