Svetový deň vody 2021

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

OZNAM - Vírusová epidémia SR

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia ohľadom vírusovej epidémie v SR sme aj my  spoločnosť Hydro Real Group s.r.o. / www.vrtystudne.sk/ prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré pri poskytovaní služieb dôsledne dodržiavame!!

Tie sa nijako nedotknú spoľahlivosti poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok , potreby nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach:

Aktuálne telefónne čísla:- počas dňa
0907 719 008; 0948 522 974
- pracovné dni 8:00 - 12:00
031 780 55 87

Alebo mailom: info @vrtystudne.sk      

Váš TEAM

Vrtystudne.sk

Vodný zákon - Zákony pre ľudí

Vodný zákon - Zákony pre ľudí

Zákon č. 364/2004 Z. z.Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

S účinnosťou od 01. 01. 2018 v plnom znení v nasledujúcom odkaze:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364

Stručný a jasný prehľad o zákone nájdete v našom nasledujúcom článku "Krok za krokom"

https://vrtystudne.sk/cpg/589978/Krok-za-krokom

Ďalšie užitočné informácie získate aj v článku "Dobre vedieť"

https://vrtystudne.sk/cpg/999881/Dobre-vediet

Na stránke pracujeme...

Content Management System