gdpr_vrtystudne

 

  • Vŕtanie a čistenie
  • Výkopové práce
  • Šachty
  • Plastové
  • Betónové
  • Predaj - Montáž      

Svetový deň vody si pripomíname každoročne             22. marca už od roku 1993.

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Aktuálne informácie v blogu...

Vodný zákon - Zákony pre ľudí

Vodný zákon - Zákony pre ľudí

Zákon č. 364/2004 Z. z.Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

S účinnosťou od 01. 01. 2018 v plnom znení v nasledujúcom odkaze:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364

Stručný a jasný prehľad o zákone nájdete v našom nasledujúcom článku "Krok za krokom"

https://vrtystudne.sk/cpg/589978/Krok-za-krokom

Ďalšie užitočné informácie získate aj v článku "Dobre vedieť"

https://vrtystudne.sk/cpg/999881/Dobre-vediet

Na stránke pracujeme...

Content Management System