Svetový deň vody 2021

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

OZNAM - Vírusová epidémia SR

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia ohľadom vírusovej epidémie v SR sme aj my  spoločnosť Hydro Real Group s.r.o. / www.vrtystudne.sk/ prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré pri poskytovaní služieb dôsledne dodržiavame!!

Tie sa nijako nedotknú spoľahlivosti poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok , potreby nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach:

Aktuálne telefónne čísla:- počas dňa
0907 719 008; 0948 522 974
- pracovné dni 8:00 - 12:00
031 780 55 87

Alebo mailom: info @vrtystudne.sk      

Váš TEAM

Vrtystudne.sk

Krok za krokom

Krok za krokom

Určite každý z nás už počul vyhlásenie: "Neznalosť zákona neospravedlňuje"...

Na základe tejto skutočnosti Vám prinášame stručný a jasný prehľad tzv. vodného zákona, aby ste na nič nezabudli pri plánovanom budovaní studne.

 

Postup pri vybavovaní žiadostí a návrhu:

 

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne. Je potrebné požiadať o povolenie príslušný Obvodný, Mestský alebo Obecný úrad pre zriadenie takejto vodnej stavby nasledovne:

- V prípade ak je žiadateľom fyzická osoba – Obecný / Mestský úrad - oddelenie stavebného úradu, ďalej len „ÚRAD“.

- V prípade ak je žiadateľom právnická osoba – Obvodný úrad životného prostredia, ďalej len „ÚRAD“.

 

1. krok – na príslušnom Úrade:

- Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona.

Prílohy:

- 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)

- kópia listu vlastníctva

- situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

 

2. krok – na príslušnom Úrade:

- Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona

Prílohy:

- 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu

- projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)

- situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

 

3. krok – na príslušnom Úrade:

- Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. podľa § 26 a § 21 vodného zákona

Prílohy:

- doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)

- 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy

- situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

- doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti

 - doklad o uhradení správneho poplatku

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona.

Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

 

4. krok – na príslušnom Úrade:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Prílohy:

- fotokópia stavebného povolenia

- zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní

- doklad o uhradení správneho poplatku

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

Rozšírené informácie k danej téme získate v nasledujúcom článku „Dobre vedieť“ https://vrtystudne.sk/cpg/999881/Dobre-vediet

Content Management System