Preskočiť na obsah

Dobre vedieť…

Studňa je stavba ako každá iná. Preto nie je veľmi múdre, ak sa odvoláme na § 18, ktorý znie (cit.): „Zákon 364/2004 Z.z. o vodách § 18 – Všeobecné užívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia a súhlasu orgánu štátnej správy odoberať alebo inak používať povrchové alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením* a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Odst. 3 – Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný odber alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min…“

Vyzerá to sľubne – však? Poďme si ale vysvetliť jednotlivé definície, aby sme sa nedostali do problémov.

Jednoduché vodné zariadenie* – Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú:

  • domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne
  • pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako 10 l/min.
  • prenosné nádoby

To znamená, že bez povolenia môžete stavať studňu, iba ak z nej budete odoberať vodu len ručne. Je dôležité vedieť – studňa nevyužíva zdroje povrchovej vody, ale podzemné zdroje, preto musí byť vyvŕtaná
do dostatočnej hĺbky.

V citácii § 18 je spomenutý gravitačný odber a v zrozumiteľnej reči to znamená, že sa jedná o odber vody samospádom. Ale ten pri rodinných domoch vo väčšine prípadov nie je. Ak teda plánujete odoberať veľké množstvo vody na pitné alebo úžitkové využitie, využívať pritom aj čerpadlo, je potrebné vybaviť všetky potrebné náležitosti. Viď. náš článok „Krok za krokom
Osobitné nariadenia platia taktiež pri čerpaní vody z minerálneho prameňa. Tu neplatí, ani pri používaní ručného čerpania, že takáto stavba nepotrebuje povolenie. Práve naopak. Vzhľadom k špecifickosti čerpanej vody (minerálna) bude treba tých povolení oveľa viac.

Pri čerpaní vody zo studne pomocou čerpadla sa postupuje podľa § 21 Zákona č. 364/2004 Z. z. – Povolenie na osobitné užívanie vôd.

Na základe uvedeného vyplýva, že pri stavbe studne sa bez stavebného povolenia nezaobídeme. Riskovať sa jednoznačne neoplatí. Studňa vybudovaná bez povolenia sa klasifikuje ako čierna stavba. Za nelegálny odber podzemných vôd sa môže pokuta vyšplhať u fyzických osôb aj na niekoľko tisíc eur. V prípade, že ste právnická osoba, pokuta bude omnoho vyššia. Nie je podstatné, koľko vody ste v skutočnosti odobrali – tá sa stanovuje odhadom. Preto nezabúdajte ani na najmenšie detaily, spojené s vybavovaním povolenia a včasným nahlásením prác príslušnému úradu.

Všeobecne platí, že žiadosť je nutné podať najmenej 15 dní pred zahájením geologických prác vrtu (v prípade následného vybudovania studne 30 dní vopred). Pri geologických prácach spojených so zásahom do pozemku je nutné oznámiť účel, rozsah a harmonogram prác Úradu (Obecný, Mestský, Obvodný), v ktorého katastri má byť práca prevedená.