Preskočiť na obsah

Krok za krokom

Určite každý z nás už počul vyhlásenie: „Neznalosť zákona neospravedlňuje…“ Na základe tejto skutočnosti Vám prinášame stručný a jasný prehľad tzv. vodného zákona, aby ste na nič nezabudli pri plánovanom budovaní studne.

Postup pri vybavovaní žiadostí a návrhu: V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za
účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne. Je potrebné požiadať o povolenie príslušný Obvodný, Mestský alebo Obecný úrad pre zriadenie takejto vodnej stavby
nasledovne:

 • V prípade ak je žiadateľom fyzická osoba – Obecný / Mestský úrad –
  oddelenie stavebného úradu, ďalej len „ÚRAD“.
 • V prípade ak je žiadateľom právnická osoba – Obvodný úrad životného
  prostredia, ďalej len „ÚRAD“.

1. krok – na príslušnom Úrade:

Žiadosť o vyjadrenie k hydrogeologickému prieskumu podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona.
Prílohy:

 • 2 x projektová dokumentácia (projekt geologických prác)
 • kópia listu vlastníctva
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

2. krok – na príslušnom Úrade:

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby podľa § 63 ods. 3 písm. a) vodného zákona
Prílohy:

 • 2 x záverečná správa z hydrogeologického prieskumu
 • projektová dokumentácia (jednoduchý projekt studne)
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)

Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

3. krok – na príslušnom Úrade:

Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody. podľa § 26 a § 21 vodného zákona.
Prílohy:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo k stavbe (kópia listu vlastníctva)
 • 2 x projektová dokumentácia vodnej stavby podľa STN 75 5115 vypracovaná oprávnenou osobou
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy
 • situačný nákres umiestnenia vodnej stavby (kópia katastrálnej mapy)
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou stavebného úradu (obec) podľa § 26 ods. 3 vodného zákona, vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby podľa §26 ods. 1 zákona. Súčasťou tohto rozhodnutia môže byť aj povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1 vodného zákona. Žiadosť vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

4. krok – na príslušnom Úrade:

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Prílohy:

 • fotokópia stavebného povolenia
 • zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • doklad o uhradení správneho poplatku

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vybavíte na príslušnom úrade podľa katastrálneho územia umiestnenia studne.

Rozšírené informácie k danej téme získate v ďalšom článku „Dobre vedieť