Preskočiť na obsah

Vodný zákon – Zákony pre ľudí

Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

S účinnosťou od 01. 01. 2018 v plnom znení v nasledujúcom odkaze: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-364

Stručný a jasný prehľad o zákone nájdete v našom nasledujúcom článku „Krok za krokom


Ďalšie užitočné informácie získate aj v článku „Dobre vedieť